1. Informacje ogólne
  1.Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: cncroboty.pl
  2.Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: INTER-PLAST Z.BodziachowskaKluza Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez
  Sąd Rejonowy W CZĘSTOCHOWIE, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000419954,
  NIP 9492191529, REGON 242931969
  3.Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@cnc-uzywane.pl
  4.Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
  dobrowolnie w Serwisie.
  5.Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Prowadzenie newslettera
  Realizacja zamówionych usług
  6.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
  sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
  systemów Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1.Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat
  SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w
  komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2.Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  3.W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  4.Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza
  regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Hosting
  1.Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ipus.pl
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania
  danych
  1.W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania
  obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  operatorzy płatności
  2.Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
  przez 3 lata.
  3.Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  ich sprostowania,
  usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania,
  oraz przenoszenia danych.
  4.Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)
  wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło
  być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
  nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń.
  5.Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7.W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w
  celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8.Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych
  osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną
  one podane.
  2.Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3.Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail
  użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.
  w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług
  itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 6. Logi Administratora
  1.Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
  1.Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z
  siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
  zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
  użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
  Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
  narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  2.Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do
  zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są
  wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych
  osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest
  włączona obsługa plików cookie.
  3.Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook
  (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.
  Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje
  od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na
  wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  4.Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz
  nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do
  operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie
  podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  5.Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np.
  mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na
  otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
  6.Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 8. Informacja o plikach cookies
  1.Serwis korzysta z plików cookies.
  2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
  stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1.utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
  każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2.realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
  5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
  oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
  ich usunięcia przez Użytkownika.
  6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
  umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
  stronach internetowych Serwisu.
  8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą
  być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm:
  Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter
  Inc. z siedzibą w USA).
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
  bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
  uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2.W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
  używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Urządzenia mobilne:
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
  Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą
  wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie
  wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach
  internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www.
  Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub
  zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem,
  ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą.
  Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej
  troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.